Tinnitus og Mb. Ménière 

Rehabiliteringstilbud for pasienter sanseforstyrrelser

Informasjon om tilbudet

I 2002 inngikk Nordtun et samarbeid med HLF-Nordland og Nordlandssykehuset (Hørselssentralen)
i utviklingen av et nytt behandlingstilbud til Tinnitus og Mb.Ménière-rammede.
Initiativet til dette samarbeidet kom fra HLF-Nordland. Tilbudet er gruppebasert.

I 2003 startet Nordtun opp tilbudet, som er basert på en nevrofysiologisk forklaringsmodell – en modell der de tre hovedelementene ufarliggjøring, lydstimulering og avspenning står sentralt. Gjennom et 14-dagers mestringsopphold gjengis elementene fra den nevrofysiologiske forklaringsmodell som en «rød tråd» i et oppsatt detaljprogram. Det fokuseres  på ufarliggjøring gjennom økt kunnskap og innsikt.

Vi vektlegger at teoretiske modeller skal omsettes til praktiske verktøy til bruk i hverdagen. Oppholdet skal gi inspirasjon til å få frem egne krefter og mestringsevne. Etter et opphold skal man ha fått nye «verktøy» til bruk for å oppnå mindre plager og bedre livskvalitet og evne til å mestre hverdagen.

Tilbudet er rettet mot pasienter som sliter med hovedsymptomet tinnitus, som kan ha mange slags årsak/bakgrunn.  Det kan være aktuelt for dem som har fått vansker med å mestre hverdagen p.g.a. smerter, psykiske-, fysiske-, eller andre plager, eller som er usikre på egen funksjon. Du kan ha hatt plagene i kort eller lang tid, men opplever dette som plagsomt. Deltakerne bør ha gjennomgått undersøkelse/utredning ved Hørselssentraler, øre-nese-halsavdelinger, eller hos spesialistlege. Også Mb.Ménière-pasienter har tinnitusplager  som én av flere kriterier for diagnosen. Ménièrepasientene prioriteres ved inntak, får egen informasjon og individuell oppfølging som tar hensyn til resterende symptomer. Også pårørende vil ha utbytte av å delta i tilbudet.

Nordlandssykehuset og HLF-Nordland er medaktører i denne rehabiliteringen, og den videre utvikling av tilbudet vil basere seg på dette samarbeidet, utviklingen/forskningen som skjer i fagfeltet, egen praksis-erfaring, og tilbakemeldinger/evaluering fra pasientene. Vårt tilbud inngår i en behandlingskjede innenfor Helse Nord’s region som foruten Nordtun består av Hørselssentraler, Øre-nese-halsavdelinger, privatpraktiserende spesialister, Lærings- og mestringssenterene, hørselskontakter og tilbud gjennom HLF. Se for øvrig våre brosjyrer.

Tilbudet gis som mestringsopphold i gruppe på 10 personer.
Tilbudet gis som døgntilbud over 14 dager.

Mål for oppholdet

 • bedre livskvalitet og evne til å mestre hverdagen
 • innsikt i ørets funksjon og hørselsrelaterte plager
 • innsikt i tinnitus – årsaker, utredning, behandling
 • habituering av reaksjon – endre følelsesmessig reaksjon på tinnitus
 • habituering av persepsjon – dempe/fjerne oppfattelsen av tinnituslyden
 • innsikt i smerte- og smertereaksjoner – mestring
 • innsikt i sorg- og krisereaksjoner – mestring
 • bedre avspenningsevne
 • bedre fysisk og psykisk kapasitet – mestringsevne
 • bedre kunnskap og motivasjon for å starte mestringsprosesser
 • bedre funksjon i hjem, fritid, arbeid, familie og sosialt

Tiltak
Pasientene deltar i et gruppetilbud, som vil fremgå av tildelt detaljprogram for hvert kurs. Pasientene vil allikevel innenfor dette få et individuelt tilpasset behandlingsopplegg, som tar hensyn til aktuelle tinnitus- og Mb.Ménièreplager, alder, funksjonsnivå, fysisk kapasitet, smerter, o.a. Sammen med pasienten kartlegges individuelle problemstillinger, resurser og mål, og det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet.

Underveis vil mål og tiltak bli gjennomgått på vårt ukentlige tverrfaglige samarbeidsmøte, som evaluerer og vurderer endringer og problemstillinger som oppstår underveis i oppholdet.

Tilbudet vil bestå av

 • Undervisning
 • Gruppesamtaler
 • Individuelle samtaler
 • Likemannsarbeid
 • Avspenning
 • Trening og Fysioterapi
 • Gruppetrening
 • Friluftsaktiviteter og – turer
 • Sosialt samvær

Vårt tverrfaglige team består av

 • Lege
 • Psykolog
 • Spesialistlege – øre – nese – hals
 • Audiopedagog
 • Audiofysiker
 • Mindfulnessinstruktør
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Sykepleier
 • Hjelpepleier
 • Miljøarbeider
 • Assistenter

Tilrettelegging

 • Undervisningsrom og fellesrom med teleslynge
 • Spesialutstyr for undervisning for hørselshemmede
 • Utlån av div. hørselstekniske hjelpemidler(lydpute, bordgenerator m.m.)
 • Utlån av bærbare cd-spillere og avspenningsmusikk
 • Rommene har høy standard m/trådløs bredbåndstilknytning
 • Rommene har tv/radio m/fjernkontroll, samt sykesignalanlegg
 • Rommene er åpne og praktisk innredet med regulerbar hvilestol m/fotkrakk
 • Tilgang til egen stue og kjøkken for sosiale samlinger for gruppen
 • Servicevennlig betjening i alle ledd – alle ansatte gjennomgått tinnitusundervisning
 • Svært godt tilrettelagt for egentrening (åpen treningssal og bassenganlegg til sent på kvelden, tilpassede egentreningsprogram)
 • Bassenganlegg med sklihemmende gulv, vegghåndtak i dusjer, varslingsanlegg tilgjengelig fra bassenget, overvåkningsanlegg
 • Utealegg med tilrettelagte og helårsåpne rullestolveier
 • Utlån av båter, sykler, sparker, turstaver
 • Turbuss m/rullestolplass
 • Turer m/guide til Svartisen, Helleristningsfelt m.m
Hvordan få henvisning

Henvisning skjer fra hørselssentraler, øre-nese-halsavdelinger, spesialistleger og fra egen fastlege.
Ved spørsmål omkring henvisning og inntak kontakt oss på tlf 75721300 – spør etter avdelingsleder medisinsk service.

Henvisning sendes til:

 

Nordtun HelseRehab
Nordtunveien 15
8170 ENGAVÅGEN