Sjekkliste for søknad

Hva søknaden må inneholde

Hvem kan henvise?

Spesialisthelsetjenesten og leger. I kommunale avtaler går søknaden gjennom det lokale inntaksteamet.

Hva må søknaden inneholde?

I tillegg til henvisning fra behandler, ber vi om relevant dokumentasjon fra tidligere og pågående behandling, samt en egenbeskrivelse fra pasienten.

Henvisningen

Nedenfor er det angitt hvilke opplysninger vi trenger:

 • Pasientdata
  Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.
 • Rettighetsvurdering
  Informasjon om vurdering av rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten når det er foretatt (hvem har vurdert, datoer, frister, innfridde frister).
 • Henvisningsdiagnose
 • Bakgrunn
  Oppvekstforhold, familieforhold og nettverk, omsorgsansvar for barn eller andre, sivilstatus, bolig, arbeid, trygd, individuell plan..
 • Aktuelt
  Aktuelle problemer som pasienten søker behandling for (årsaksforhold, symptomer, behandling, forløp, betydning for funksjon, livskvalitet, par-/familiefungering), herunder rusproblematikk, suicidalitet og voldsrisiko. Motivasjon og målsetning for videre behandling.
 • Relevant somatisk problematikk
 • Medisiner og bruk av andre preparater
  Preparatnavn, formulering, styrke, dosering.

Søknad / henvisning

Kontakt din fastlege for søknadsprosess. Helse Nord RHF har etablert Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger til denne ytelsen skal sendes RVE for vurdering.

Adresse for søknad

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ

Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34
E-post: post@unn.no (angi RVE Nord i emnefelt)

Er det noe du lurer på angående søknad, ta kontakt med oss.