Kols og andre luftveislidelser

Rehabiliteringstilbud for pasienter med Kols og andre luftveislidelser

Informasjon om tilbudet

Tilbudet er for voksne pasienter med KOLS og/ eller andre luftveissykdommer med symptomer
som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og med angstproblematikk i forhold til fysisk trening

Målgruppe

Fortrinnsvis personer som klarer seg selv i daglige aktiviteter, men vi kan ta i mot noen få personer som trenger hjelp til daglige aktiviteter

Målsetting

Hovedfokus for denne målgruppen vil være intervensjoner og prosesser som gir grunnlag for endring. Motivasjon og motivasjonsteknikker med livsstilsendringer som mål. Gjennom kognitive tilnærminger vil vi øke innsikten og skape muligheter for mestring.

• Økt fysisk funksjon og kapasitet.
• Trygghet i forhold til fysisk aktivitet og sosial integrering
• Kunnskap om og motivasjon til nødvendige livsstilsendring (trening, ernæring, tobakk).
• Økt psykisk mestring.
• Bedre mestring av egen sykdom og redusert behov for akuttinnleggelser

Mulige tiltak kan være

  • Individuelle samtaler og veiledning rundt livsstilsendringer som røykeslutt, å leve med sykdommen, psykiske forhold spesielt angst knyttet til aktivitet, individuell plan, kosthold, fysisk aktivitet, forholdet mellom aktivitet og hvile, arbeid, hverdagsaktivitet livsstilsendringer.
  • Undersøkelse og samtale med lege og andre aktuelle fagpersoner.
  • Fysiske tester som EKG, spirometri m.fl.
  • Andre relevante tester, også ADL om aktuelt.
  • Tilpasset fysisk aktivitet med vekt på styrke-, bevegelighet- og kondisjonstrening, pusteøvelser og avspenning.
  • Egentrening er en viktig del av oppholdet og vi tilrettelegger for dette med åpen treningssal
  • Mestringsundervisning/seminar ukentlig
  • Individuell plan
  • Kontakt med aktuelle aktører i hjemkommune/spesialisthelsetjeneste, folkehelse/friskliv og arbeidsgiver/NAV.

Tverrfaglige team
Lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, folkehelserådgiver og ergoterapeut.

Søknad / henvisning

Kontakt din fastlege for søknadsprosess. Helse Nord RHF har etablert Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger til denne ytelsen skal sendes RVE for vurdering.

Adresse for søknad
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ

Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

E-post: post@unn.no (angi RVE Nord i emnefelt)

Kontaktinformasjon, Nordtun HelseRehab: Se mer informasjon på nettsiden vår eller ring oss på 75 721300