Innsøking

SØKNADSKJEMA/HENVISNING

For pasientgrupper som er dekket av Helse Nord
For å bli henvist til oss på refundert grunnlag må du
kontakte din fastlege.
For henvisningskjema fyll-inn versjonen trykk her

 

For pasientgrupper kommunalrehabilitering
For å bli henvist til kommunalt rehabiliteringsopphold kan du kontakte fysioterapeut, fastlege eller hjemmetjeneste (også psykiatri).
For nedlasting av kommunalt søknadskjema trykk her

SJEKKLISTE FØR SØKNAD
RVE:

Regional Vurderings Enhet:
Det er opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten. Henvisninger kan sendes elektronisk.

For andre pasienter og mer informasjon, les her: