Fagkompetanse

Spesialisert rehabilitering

Nordtun HelseRehab rehabiliteringssenter innen spesialisthelsetjenesten.
Vi tar imot rundt 600 pasienter årlig, med variasjon i funksjonsnivå, tilstand og diagnose.

Behandlingsvisjonen er «sett, hørt og tatt på alvor» – dette betyr i praksis at vi setter pasienten i sentrum for sin eigen rehabiliteringsprosess. Tverrfaglig stab skal undervise, motivere og rettlede underveis.

Målet er at sammen med pasientene skal vi nå «opp og fram». Pasientenes ressurser er viktigere enn begrensingene og et helhetlig perspektiv på pasient og prosess står i sentrum. I prosessen benytter vi lavterskeltilbud innen friluftsliv og fysisk aktivitet, individuell oppfølging av fysioterapeut og lege, tilpasset fysisk aktivitet og samtale, undervisning basert på kognitiv terapi.

Fagideologien bygger på rehabiliteringsmedisinske prinsipp –der målet er å: Øke sosial og/ eller arbeidsmessig deltagelse, redusere følgetilstander etter sykdom, bedre psykisk helse, bedre fysisk helse

Nordtun HelseRehab har avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester med HelseNord Rhf. Nordtun har også avtale med kommuner om kjøp av senger til rehabilitering og avtaler med forsikringsslskaper. Senteret tilbyr også mulighet for kjøp av private døgnopphold.

For mer informasjon om behandlingtilbud vårt, se her

Faggrupper

Ved Nordtun HelseRehab er det en stor tverrfaglig stab med
kompetanse innen spesialisert rehabilitering.

Medisinsk, fysikalsk og faglig ansvarlige er våre spesialistleger (100% spesialistlege + 25% ortoped + 10% hørselslege ) sammen med inntaksteamet: Avdelingsleder medisinsk service (spesialistsykepleier) og avdelingsleder fysio-ergo (spesialistfysioterapeut).

Fagmiljøet består til sammen av leger/ legespesialister, sykepleiere og spesialistsykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog, folkehelserådgiver, logoped og sosionom.

Nordtun har i dag er det ca. 45 ansatte, inkl. assistenter.

Kontakt daglig leder

Kjøkken –og ernæring avdeling

Kontakt avdelingsleder

Fysio – og ergo avdeling

Kontakt avdelingsleder:

Medisinsk service avdeling

Kontakt avdelingsleder:

Avdeling for renhold

Kontakt avdelingsleder:

Kvalitet og brukermedvirkning

Kvalitetssystem

Nordtun gikk også høsten 2015 til innkjøp av videokonferanseutstyr som i dag kan knytte oss opp mot alle sykehus i Norge. Spesialistleger, lærings og mestringssentre, telemedisin m.m. Nordtun anser det som en unik kvalitet og kvalitetssikring å kunne spille på lag med/ hente kompetanse og veiledning i alle saker der det er behov. Videokonferansesystemet gjør også at vi kan følge alle konferanser/seminarer og fagprogrammer som er koblet opp til systemet.

Nordtun inngikk i 2016 avtale om kjøp av HMS- håndbok fra Info-Tjenester, et elektronisk datasystem til bruk i kvalitetsarbeidet.  Info-Tjenester er i bruk blant mange store virksomheter i Norge.

Kvalitetsutvalg

I henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten har vi eget kvalitetsutvalg. Utvalget er et rådgivende organ til daglig leder i saker som har med kvalitet av helsetjenestene ved Nordtun å gjøre; både forebyggende og kvalitets- og sikkerhetsfremmende. Utvalget er sammensatt av representanter fra avdelingene samt en brukerrepresentant.

Brukerrepresentant

En brukerrepresentant er utnevnt til å delta i Kvalitetsutvalget. Vår brukerrepresentant har hatt et sterkt engasjement bl.a. med å ivareta pasienters tilbud og rettigheter i egen kommune og gjennom verv innenfor Landsforeningen for Polioskadde.

Fagutvikling

Fagseminarer

Det har i høst vært planlagt oppstart av ukentlige fagseminarer som skal være tilgjengelige for personalet og pasientene. Fagseminarene har oppstart februar 2016. På disse fagseminarene vil vi ukentlig ta opp tema som alle skal kunne delta på. Temaene på samlingene vil være relatert til mestring og livskvalitet.

Avsluttede prosjekter

Nordtun HelseRehab ønsker til enhver tid å ha et våkent øye mot utvikling og framtid. Gjennom å arbeide prosjektrettet med pilotprosjekter og framtidsrettede tema har Nordtun gjennom årene utvidet sin kompetanse på flere områder.

2014 – 2015 Utvikling mot nye markeder – Meløy Utvikling
2013 – 2014 SMB, utviklingspro. for små og mellomstore bedrifter – Meløy Utvikling
2011 – 2013 Samhandling med omliggende Nordlandskommuner – SHdir
2009 -2011 Rehabilitering kreftpasienter – SHdir

Pågående prosjekter

For tiden arbeider flere i personalet med videreutdanninger og spesialiseringer, et av prosjektene er: Fysisk aktivitet integrert i behandlingssituasjonen.

Kognitiv terapi er også et fokus i flere av videreutdanningene og vil være et fokus i behandlingssituasjonen framover.