Brukerutvalget Nordtun HelseRehab

14 feb Brukerutvalget Nordtun HelseRehab

Brukerutvalget på Nordtun HelseRehab

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 

Bakgrunn

I lovgrunnlag, anskaffelsesdokument og avtaler er det lagt til grunn at det skal etableres gode systemer for brukermedvirkning:

Lov om pasient- og brukerrettigheter (01.07.2001) lovfester den enkelte pasient og brukers rett til medvirkning og informasjon i forbindelse med gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, dvs. medvirkning på individnivå.

Kontrakten gjeldene fra 1/1-2015, mellom Nordtun HelseRehab og Helse Nord RHF forutsetter et brukerutvalg, som har medvirkning på system og individnivå.

 

MANDAT

Brukerutvalgets rolle er å være:

 • et rådgivende organ for virksomheten i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende
 • et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende
 • et samarbeidsforum mellom virksomheten og relevante brukerorganisasjoner

Brukerutvalgets formål er å:

 • arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte helsetjenester og pasientforløp, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning
 • bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner og at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene.
 • bidra til god samhandling mellom tjenesteyterne

Brukerutvalgets oppgaver er å:

 • fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
 • bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår tjenestetilbudet
 • bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
 • arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene hos den enkelte leverandør

Brukerutvalgets leder, eller den han bemyndiger, bør gis anledning til å delta og fremføre sine synspunkter i styrets møter i saker som angår tjenestetilbudet.

 

Sammensetning:

Brukerutvalget består av 5 medlemmer. Det er en fordel om 2 av 3 medlemmer har vært pasient ved Nordtun HelseRehab.

 • Utvalget konstituerer seg selv, og velger leder og nestleder.
 • Funksjonstid er 3 år.
 • Utvalget møtes minimum 2 ganger årlig.
 • Administrasjonen deltar med 2 medlemmer, dagligleder og nestleder, og er sekretariat for utvalget

 

Brukerutvalgets medlemmer forplikter seg til å:

 • prioritere utvalgets møter
 • holde seg oppdatert innen Nordtun HelseRehabs virksomhetsområde
 • bidra til et godt samarbeid i brukerutvalget, med Nordtun HelseRehab, andre brukerutvalg og brukerorganisasjonene
 • holde kontakt med egne organisasjoner og nettverk

 

Arbeidsform og administrasjon:

 • brukerutvalgets møter ledes av brukerutvalgets leder, eller dennes stedfortreder
 • Nordtun HelseRehab sørger for sekretærfunksjon og at sakene blir tilstrekkelig opplyst for behandling i brukerutvalget
 • brukerutvalget bør ha minimum 2 møter i året
 • administrasjonen, utvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til utvalget
 • Nordtun HelseRehab møter i brukerutvalget med representant fra ledelsen med relevant kompetanse
 • forslag til referat/protokoll godkjennes av utvalgets leder, og sendes utvalgsdeltakere for godkjenning. Hvis sekretariatet ikke mottar innspill i løpet av en uke, anses protokoll som godkjent. Protokollen kan publiseres på Nordtunsnettside. Referat/protokoll underskrives i brukerutvalgets påfølgende møte
 • brukerutvalget forelegges brukererfaringsundersøkelser. (Rambøll rapporter)
 • brukerutvalgets årsrapport bør inngå i eller legges som vedlegg til Nordtuns årsrapport
 • brukerutvalget bør evaluere sin virksomhet jevnlig
 • brukerutvalget behandler ikke enkeltsaker (pasientsaker)

 

Habilitet og konfidensialitet:

Følgende regler om habilitet og konfidensialitet gjelder:

 • medlemmer i brukerutvalg ved Nordtun HelseRehab med avtale med Helse Nord RHF skal ikke samtidig være involvert som brukerrepresentant i Helse Nord RHF eller underliggende virksomheter
 • medlemmer i brukerutvalg skal ikke ha forretningsmessige interesser i avtalepartens virksomhet
 • medlem i brukerutvalg skal ikke samtidig være ansatt i avtalepartens virksomhet eller Helse Nord RHF og underliggende virksomheter
 • medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være medlem i brukerutvalg for andre avtaleparter
 • medlemmet er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget. I samsvar med prinsippene i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes avgjørelse av habilitetsspørsmål av brukerutvalget selv, uten at vedkommende medlem deltar
 • brukerutvalgets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jf forvaltningslovens § 13 flg. Se vedlagte taushetserklæring. Utvalgets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller bestemmelser hjemlet i lov
 • i saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal brukerutvalget/medlemmet ta dette opp med avtaleparten
 • brukerutvalgets medlemmer skal undertegne taushetserklæring
 • brukerutvalgets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.

Nåværende brukerutvalg (2017 – 2020)
1. Olav Aulborg – HLF, Hørselshemmedes Landsforbund
2. Per Meby – MOMENTUM, Foreningen for arm -og benprotesebrukere
3. Edvard Elvegård, Funksjonshemmedes råd

Referat fra brukerutvalgets oppstartsmøte